Vicent Bou Xeresa

CONTROL TEMA 6: ELECTRICITAT I MAGNETISME

Repassar el tema *****Tornar a l'inici

Llig primer cada pregunta i després polsa amb el ratolí al cercle que continga la resposta correcta Quan acabes polsa el botó "Corregir" del final de la pàgina i sabràs quines preguntes has fet bé i quines mal. Si vols tornar a fer el control polsa el botó "Esborrar". Si vols tornar a estudiar el tema ves al final de la pàgina i polsa "Repassar el tema".

1.- Les càrregues elèctriques del mateix tipus:
a) s’atrauen.
b) es repel·leixen.
c) són neutres.

2.- La propietat d’alguns imants d’atraure determinats objectes s’anomena:
a) electricitat.
b) gravetat.
c) magnetisme

3.- Els materials que condueixen bé el corrent elèctric s’anomenen:
a) conductors.
b) aïllants.
c) positius.

4.- L’element del circuit elèctric que produeix el corrent elèctric és
a) el cable.
b) el generador.
c) el motor.

5.- Quan un cos guanya càrregues negatives es queda carregat:
a) positivament.
b) positivament i negativament.
c) negativament.

6.- Si enfrontem dos imants pels pols iguals, aquests:
a) es repel·leixen.
b) s’apeguen.
c) s’atrauen.      

 

7.- La quantitat d’energia elèctrica que circula per un material és:
a) el magnetisme.
b) l’electricitat.
c) la intensitat.

8.- Els elements dels circuits elèctrics que permeten controlar quan circula el corrent i quan no, s’anomenen:
a) interruptors.
b) generadors.

9.- Quan una brúixola es deixa en posició horitzontal, l’agulla gira
fins assenyalar:

a) el pol Nord.  
b) el pol Sud.
c) l’eix de rotació.

10.- Perquè circule el corrent per un circuit elèctric és necessari que:
a)  l’interruptor estiga obert.
b) el circuit estiga tancat.
c) el generador tinga un sol born.

 

Repassar el tema